Misja szkoły

1. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu, pozwalające na podjęcie nauki na wyższym poziomie edukacji.

2. Przygotowanie do samodzielnego, świadomego zdobywania i aktualizowania swojej wiedzy poprzez korzystanie z różnych jej źródeł z uwzględnieniem praw autorskich (encyklopedie, słowniki, komputer itp.), rozumienie przez uczniów sensu i celu nauki, uczenia się.

3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego wypowiadania własnych myśli i sądów, krytycznej oceny sytuacji i poglądów, respektowania zdania innych osób.

4. Kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się z innymi, współdziałania i współpracy w grupie oraz rozwiązania problemów.

5. Stworzenie, możliwości całościowego rozwoju ucznia, jego zainteresowań, zdolności, jakimi go Bóg obdarzył, poprzez różnorodną i bogatą ofertę edukacyjną w przyjaznych, bezpiecznych dla dziecka warunkach – „SZKOŁA DRUGIM DOMEM”.

6. Stymulowanie, wspieranie każdego ucznia w jego indywidualnym rozwoju, wzajemny szacunek, zaufanie pomiędzy uczniami – a nauczycielami, rodzicami, a szkołą – „SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE”.

7. Wychowanie do wiary i osobistej więzi z Bogiem, budzenie szacunku do wartości duchowych, drugiego człowieka  i świata jako dzieła Bożego.

8. Odkrywania piękna świata przyrody i sztuki, jako środków prowadzących do Boga (piękno muzyki, plastyki, teatru, liturgii itp.)

9. Wychowanie do pracy nad sobą, właściwego rozumienia pojęcia dobra i zła na różnych płaszczyznach, doskonalenie umiejętności samooceny i świadomości pracy nad przemianą, kształtowaniem własnego charakteru, respektującego wartości ogólnoludzkie.

10. Kształtowanie sposobu rozeznania rozumem wartości, które mają być najpierw zaakceptowane, potem przyswojone.

11. Wychowanie do życia we wspólnocie i dla wspólnoty, świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, podejmowania zadań i odpowiedzialności w rodzinie, społeczności lokalnej,
w Kościele, w Ojczyźnie i w świecie.

12. Kształtowanie wrażliwości i subtelności, relacji, zachowań; kształtowanie współodczuwania, współczucia, empatii.

13. Kształtowanie wrażliwość estetycznej, wychowanie do umiejętności estetycznej organizacji przestrzeni, środowiska, troski o piękno najbliższego otoczenia, domu, szkoły.

14. Kształtowanie umiejętności korzystania z dóbr kultury, uczestnictwa w życiu kulturalnym, silnego związku emocjonalnego z miastem, regionem, krajem.

• Misja szkoły nie będzie zrealizowana bez współudziału i współpracy rodziców.

• Nauczyciele na równi z rodzicami są współodpowiedzialni za kształtowanie
intelektu i charakteru swoich dzieci.