Procedury

W SZKOLE OPRACOWANO SZCZEGÓŁOWO
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH:

 1. procedury dyżurowania nauczycieli na przerwach,
 2. procedury wyjść,
 3. procedura zwalniania uczniów z udziału w zajęciach wychowania fizycznego,
 4. procedura postępowania rodzica w sytuacji konfliktu swojego dziecka z innym dzieckiem lub dziećmi na terenie szkoły,
 5. procedura postępowanie dla uczniów w sytuacjach zachowania niezgodnego z normami współżycia społecznego
 6. postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia,
 7. postępowanie wypadkowe,
 8. zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją,
 9. procedury działań podejmowanych na terenie szkoły wobec uczniów, dla których, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub orzeczenia, dostosowuje się wymagania edukacyjne,
 10. procedury wycieczek,
 11. procedury zwalniania uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy.

AAA

1. PROCEDURA DYŻUROWANIA NAUCZYCIELI NA PRZERWACH

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego.

2. Obecność na dyżurze nauczyciela jest obowiązkowa. Dyżur należy wykonywać z najwyższą starannością ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczniów.

3. Dyżur nauczyciela odbywa się według planu dyżurów ustalonego na podstawie planu lekcji nauczyciela w danym roku szkolnym.

4. W przypadku zmiany planu lekcji, nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się
z aktualnym planem dyżurów.

5. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany obserwować uczniów na przerwie i reagować w przypadku niepokojącego zachowania się ucznia-(ów), łamania norm społecznych przez ucznia(ów), wypadku.

6.  Podczas dyżuru nauczyciel nie może opuszczać miejsca dyżurowania do czasu zakończenia przerwy.

7. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca dyżurowania, nauczyciel jest zobowiązany do przekazania dyżuru innemu nauczycielowi, po wyrażeniu przez niego zgody na zastępstwo.

8. Dyżur obejmuje korytarz, toalety i sale lekcyjne, a w miesiącach letnich również plac zabaw według ustaleń z dyrektorem szkoły.

9. Podczas zastępowania nieobecnego nauczyciela na lekcjach, dyżur za niego przejmuje nauczyciel zastępujący.

10. Nieuzasadniona nieobecność nauczyciela na dyżurze i nie poinformowanie o tym fakcie dyrekcji szkoły może wiązać się z konsekwencjami służbowymi.

 

AAA

2. PROCEDURA WYJŚĆ NAUCZYCIELA Z KLASĄ PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

1.Nauczyciel, który podczas zajęć lekcyjnych opuszcza teren szkoły z klasą lub uczniami w celach dydaktycznych lub wychowawczych zobowiązany jest do wpisania wyjścia w zeszyt wyjść znajdującego się w sekretariacie szkoły.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich danych zawartych w zeszycie i potwierdzić wpis własnoręcznym podpisem.

3. Nauczyciel zobowiązany jest przed wyjściem poinformować uczniów o zasadach bezpieczeństwa.

4. Podczas przebywania z uczniami poza terenem szkoły nauczyciel zobowiązany jest do najwyższej staranności podczas sprawowania opieki nad uczniami.

5. W przypadku wyjścia do kina, teatru, podróżowania środkami komunikacji miejskiej, nauczyciel zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodzica /prawnego opiekuna/ na uczestnictwo dziecka w zajęciach poza terenem szkoły.

6. W przypadku wypadku ucznia lub grupy uczniów, jeśli nauczyciel nie uległ wypadkowi jest zobowiązany jak najszybciej zawiadomić dyrekcję szkoły o okolicznościach wypadku.

7. Po uzyskaniu informacji dyrektor szkoły podejmuje dalsze działania, mające na celu poinformowanie rodziców uczniów o wypadku.

 

AAA

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
UCZNIA ZWOLNIONEGO Z ZAJĘĆ WF

1.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanej prośby do nauczyciela wychowania fizycznego. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze. Uczeń jest obecny na zajęciach.

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

4. Zaświadczenie lekarskie wraz z podaniem, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, należy przekazać dyrektorowi szkoły.

Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie w/w zaświadczeń.

5. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.

6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy.

7. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący  zajęcia oraz wychowawca ucznia.

8. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały okres, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

10. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W przypadku, gdy lekcja odbywa się poza terenem szkoły (np. park) uczeń pozostaje w bibliotece lub świetlicy szkolnej. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

11. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

12. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi.

 

AAA

4. POSTĘPOWANIE RODZICA W SYTUACJI KONFLIKTU SWOJEGO DZIECKA
Z INNYM DZIECKIEM LUB DZIEĆMI NA TERENIE SZKOŁY

1. Rodzic, którego dziecko zostało poszkodowane lub brało udział w sytuacji trudnej wychowawczo i zgłosiło ten fakt swojemu rodzicowi, zobowiązany jest do bezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie wychowawcę, innego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

2. Po zgłoszeniu rodzica - wychowawca, pedagog lub dyrekcja szkoły  przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.

3. W przypadku potwierdzenia się zarzutów podejmowane są środki zaradcze i profilaktyczne między innymi (jednocześnie lub do wyboru)

 • Rozmowy ze stronami sporu w celu rozwiązania konfliktu;
 • Mediacje ze stronami;
 • Godziny wychowawcze, podejmujące trudne wychowawczo zagadnienia, a związane ze sporem czy konfliktem;
 • Warsztaty pedagogiczne dla uczniów i dla rodziców;
 • Zastosowanie systemu kar dla ucznia lub uczniów, dokuczających dziecku rodzica, zgłaszającego problem, zgodnie ze Statutem Szkoły.

4. Rodzice uczniów, którzy brali udział w konflikcie nie mają prawa rozwiązywać sporu samodzielnie, poprzez ocenianie i grożenie uczniowi, który uczestniczył w konflikcie, jeśli ten uczeń nie jest dzieckiem rodzica, zwracającego uwagę.

5. W przypadku niestosowania się do punktu 4 dyrektor szkoły upomni rodzica i przedstawi konsekwencje tych działań, wynikające z zapisów w Kodeksie Cywilnym i Karnym.

6. Opierając się na misji szkoły rodzice są zobowiązani do podejmowania działań zgodnie z etyką chrześcijańską.

 

AAA

5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UCZNIÓW   W SYTUACJACH ZACHOWANIA NIEZGODNEGO Z NORMAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami  i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły, natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu  najbliżej znajdującej się osobie dorosłej:

 • nauczycielowi
 • wychowawcy
 • pedagogowi szkolnemu
 • pracownikowi szkoły
 • dyrektorowi szkoły

W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się poleceniom  wszystkich pracowników szkoły.

 

AAA

6. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK W WEJHEROWIE

 1. przerwanie zachowania agresywnego;
 2. poinformowanie wychowawcy o zdarzeniu;
 3. przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem/ uczniami
  w obecności nauczyciela- świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocenianie zdarzenia i wyciąganie wniosków);
 4. sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany);
 5. poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/ uczniów uczestników zdarzenia, o zaistniałej sytuacji;
 6. zgłaszanie powtarzających się sytuacji do pedagoga oraz dyrektora szkoły;
 7. natychmiastowe powiadomienie przez wychowawców pedagoga
  i dyrektora szkoły w przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia);
 8. ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrektorem szkoły sankcji w stosunku do ucznia/ uczniów w oparciu o statut szkoły;
 9. przekazanie rodzicom pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych
  w stosunku do ucznia/ uczniów konsekwencji wynikających ze statutu szkoły.

 

AAA

7. POSTĘPOWANIE WYPADKOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK W WEJHEROWIE

Obowiązki pracownika szkoły,
który pierwszy powziął wiadomość o wypadku

 •  zapewnienie opieki poszkodowanemu uczniowi, w tym pierwszej pomocy, do czasu dotarcia na miejsce wypadku „fachowej pomocy medycznej”;
 •  sprowadzenie „fachowej pomocy medycznej”, w tym niezwłoczne sprowadzenie pielęgniarki szkolnej i wezwanie lekarza;
 •  zawiadomienie innego pracownika szkoły;
 •  zawiadomienie dyrektora szkoły- niezwłocznie.

Obowiązki dyrektora szkoły:

 • Powiadomienie:
 1. rodziców,
 2. pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy,
 3. organ prowadzący szkołę lub placówkę, radę rodziców,
 4. o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym: prokuratora i kuratora oświaty,
 5. o wypadku w wyniku zatrucia: państwowy inspektor sanitarny;
 • zabezpieczenie miejsca wypadku;
 • powołanie „zespołu wypadkowego”;
 • podpisanie protokołu powypadkowego;
 • prowadzenie rejestru wypadków
 • omówienie z pracownikami przyczyn i okoliczności wypadku

 

AAA

8. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

I.W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu, bądź
o demoralizacji
(naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, kradzieże, wymuszenia, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1.Przekazać informacje wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie dyrekcję szkoły i pedagoga (dyrektor lub wicedyrektor) lub innego członka zespołu kryzysowego działającego w szkole. Wychowawca sporządza notatkę służbową, w której zawarte są przedstawione informacje oraz informacje o sposobach dalszego postępowania. Notatkę zachowuje w dokumentach wychowawcy klasy, a 2 kopie przekazuje do dokumentacji dyrekcji oraz pedagoga szkolnego.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
i przekazuje im informację o zachowaniu ucznia. Przeprowadza rozmowę
z rodzicami oraz - w ich obecności – z uczniem.

W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś, bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

4. Członkowie zespołu kryzysowego ustalają sposoby oddziaływania i kontroli ucznia oraz kontaktów z rodzicami ucznia /prawnymi opiekunami/.

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwania, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o w/w przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła powiadamia pisemnie Policję i Sąd Rodzinny. Podobnie
w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne metody oddziaływań wychowawczych i ich zastosowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Dalszy ciąg postępowania leży w kompetencji tych instytucji, zgodnie z Ustawą
z dn. 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

II. W przypadku gdy nauczyciel /inny pracownik szkoły/ podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje sie pod wpływem narkotyków lub alkoholu powinien podjąć następujące kroki:

1.Powiadamia wychowawcę klasy, dyrekcje szkoły i pedagoga.

2. Sporządza notatkę służbową. Notatkę zachowuje w swoich dokumentach,
a 3 kopie przekazuje kolejno: wychowawcy, pedagogowi szkolnemu
i dyrektorowi szkoły.

3. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, zapewniając mu opiekę, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie.

4. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy przedmedycznej.

5. Zawiadamia o fakcie rodziców /prawnych opiekunów/, których zobowiązuje niezwłocznie do odebrania ucznia ze szkoły.

- W przypadku odmowy ze strony rodziców, czy też braku możliwości skontaktowania się z nimi – o pozostawieniu ucznia w szkole bądź też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź przekazaniu go do dyspozycji Policji, decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia
i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

- w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – gdy uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych to szkoła zawiadamia najbliższa jednostkę Policji.

- W przypadku nieobecności w szkole wychowawcy, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora procedura przebiega w niezmienionej kolejności.

III.W przypadku gdy nauczyciel / inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję mogącą być narkotykiem powinien podjąć następujące kroku:

Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję.

1.Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu wychowawcę, pedagoga i dyrekcję szkoły – wzywa Policję.

2. Nauczyciel, który znalazł na terenie szkoły substancję, mogącą być narkotykiem sporządza notatkę służbową o zaistniałej sytuacji. Notatkę przekazuje w 2 kopiach dyrektorowi szkoły oraz pedagogowi szkolnemu.

3. Wychowawca i pedagog próbują /o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych/ ustalić do kogo znaleziona substancja należy.

4. Po przyjeździe Policji nauczyciel przekazuje zabezpieczoną substancję
i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy nauczyciel /inny pracownik szkoły/ podejrzewa,
że uczeń posiada przy sobie narkotyki powinien podjąć następujące kroki:

1.Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły oraz w obecności innej osoby/wychowawca, pedagog, wicedyrektor, dyrektor/ ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość plecaka, kieszeni, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie.

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się.

3. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce pokazać zawartości teczki lub innych przedmiotów budzących podejrzenie, ani przekazać substancji, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia, zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

- Jeżeli uczeń wyda substancje dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest przekazać ją jednostce Policji. Wcześniej próbuje ustalić w jaki sposób i od kogo uczeń nabył podejrzaną substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń, wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

V. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa:

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazanie sprawcy / o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły / pedagogowi lub dyrektorowi szkoły pod opiekę.

4. Powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia.

5. Niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna /rozbój, uszkodzenie ciała lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana/.

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących
z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

7. Sporządzenie notatki służbowej, zawierającej informacje o okolicznościach czynu, ewentualnych świadkach zdarzenia i podjętych działaniach.

VI. Postępowanie nauczyciela / wychowawcy / bądź innego pracownika szkoły / wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

1.Nauczyciel /wychowawca/, będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:

- udzielenia pierwszej pomocy, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej, ewentualnie karetki pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.

- Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.

- Powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów / ucznia.

- Niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna
i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów, ustalenie okoliczności
i świadków zdarzenia.

- Sporządzenie notatki służbowej o okolicznościach zdarzenia i ewentualnych świadkach oraz o podjętych działaniach.

VII. W przypadku znalezienia / lub informacji o znajdowaniu się / na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwiając dostęp osób postronnych i wezwać Policję – 997 lub 112.

VIII. W przypadku zaistnienia na terenie szkoły sytuacji zagrożenia w czasie innym niż dydaktyczny/ zajęcia pozalekcyjne popołudniowe, dyskoteki/- nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia s. Dyrektor poprzez telefon wewnętrzny zakonu.