Przewodnik

PRZEWODNIK UCZNIA I RODZICÓW

I  CHARAKTER SZKOŁY
1. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionej Alicji Kotowskiej jest szkołą katolicką, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Wychowanie i nauczanie odbywa się w niej według doktryny chrześcijańskiej.
2. Patronem szkoły jest Błogosławiona Alicja Kotowska, pierwsza przełożona wejherowskiej wspólnoty sióstr i dyrektorka szkoły średniej, prowadzonej przez Zmartwychwstanki w Wejherowie w latach 1934-1939; zamordowana przez hitlerowców w lasach Piaśnicy 11 listopada 1939 r.
3. Święto Patrona szkoły obchodzi się w dniu 12 czerwca - dzień liturgicznego wspomnienia 108 męczenników II wojny światowej,
w gronie których s. Alicja Kotowska została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
4. Godłem szkoły jest symbol Chrystusa Zmartwychwstałego - czerwona chorągiew z białym krzyżem pośrodku.
5. Dewizą szkoły jest hasło „Miłość i Prawda".
6. Jako szkoła katolicka stanowi edukacyjną wspólnotę wiary, która pragnie wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu, pozwalające na podjęcie nauki na wyższym poziomie edukacji oraz wychowywać go do wiary i osobistej więzi z Bogiem, budzić szacunek dla wartości duchowych, drugiego człowieka i świata jako dzieła Bożego.
7. Zgodnie z powyższym, szkoła jest z jednej strony wspólnotą zdobywania wiedzy, umiejętności i sprawności fizycznych; z drugiej strony jest ona również wspólnotą kultu i służby. Dlatego znajduje się w niej kaplica.

II  PROGRAM NAUCZANIA
1. Szkoła Podstawowa im. Bł. Alicji Kotowskiej realizuje program nauczania zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodotami dodatkowymi są: j. angielski, zajęcia komputerowe informatyka, muzyka.

III  KOŁA PRZEDMIOTOWE I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
1. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia
w następujących kołach przedmiotowych:
• koło j. angielskiego
• koło matematyczne
• koło j. niemieckiego
• koło teatralne
• koło sportowe SKS
• koło fletowe i zespół instrumentalny
• koło biblioteczne
• „Odyseja Umysłu”
• koło plastyczne
• Żywy Różaniec
• Szkole Koło Caritas

2. Dzieci wymagające specjalnej opieki, po zakwalifikowaniu przez specjalistę, mogą brać udział w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych oraz terapii pedagogicznej.

IV  ZAJĘCIA LEKCYJNE I PRZERWY
1. Szkoła jest otwarta od godziny 6.40.
2. Dzień w szkole rozpoczyna się o godz. 7.50 wspólną modlitwą na holu . Zajęcia szkolne rozpoczynają się o godzinie 8.00.
3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
4. O miejscu pracy ucznia w klasie decyduje nauczyciel.
5. Podczas przerw sale lekcyjne są wietrzone. Wszyscy uczniowie wychodzą na korytarz. Odpowiedzialni za wietrzenie i porządek w sali (czyszczenie tablicy itp.) są dyżurni oraz nauczyciele dyżurujący.
6. Zarówno podczas przerw, jak i w czasie trwania zajęć lekcyjnych niedozwolone jest wyjście poza teren szkoły.
7. Po zakończeniu przerwy uczeń zajmuje miejsce w ławce, przygotowując potrzebne pomoce.
8. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 13.00 - 16.00. przeznaczona jest dla dzieci rodziców pracujących, oraz uczniów czekających na zajęcia pozalekcyjne.

V  FREKWENCJA I ABSENCJA
1. Codzienna obecność w szkole jest istotnym warunkiem procesu uczenia się. Częsta absencja wyłącza ucznia z tego procesu i pomnaża zaległości
w zakresie zdobywanej wiedzy.
2. Wynikające z powodu nieobecności w szkole zaległości uczeń jest zobowiązany uzupełnić, po uprzednim porozumieniu się każdym nauczycielem i w terminie przez niego wyznaczonym. Termin nie może przekroczyć jednego miesiąca.
3. Nie zezwala się przychodzić na pojedyncze lekcje w czasie trwania choroby, celem pisania pracy klasowej, kontrolnej itp. Wymaga tego ochrona dzieci i personelu przed ewentualnym zachorowaniem.
4. Uczeń ma obowiązek być obecny w szkole nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, lecz także we wszystkich innych formach działalności dydaktyczno – wychowawczej organizowanych w szkole, jak Dzień Patrona Szkoły, Rekolekcje, Dzień Sportu itp.
5. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub numeru telefonu rodzic powinien natychmiast powiadomić sekretariat szkoły.
6. Rodzic na piśmie usprawiedliwia nieobecność dziecka w szkole lub prosi o jego zwolnienie z zajęć szkolnych. Do korespondencji
z rodzicami zasadniczo służy Dzienniczek Ucznia.
7. Spóźnianie się ma wpływ na końcoworoczną ocenę zachowania.

VI  BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły oraz w zakresie wyznaczonym potrzebami pedagogizacji, rodzicom.
2. Biblioteka udostępnia uczniowi książki do domu (lektury, literaturę piękną, populamo-naukową) oraz na miejscu - wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma i słowniki.
3. Szczegóły korzystania z biblioteki określa REGULAMIN BIBLIOTEKI.
4. Uczeń ma obowiązek rozliczenia się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego.

VII  STRÓJ
1. W szkole obowiązuje strój:
• codzienny - dziewczęta: spódniczka plisowana w kratę lub princeska , białe polo, białe bądź szare, jednolite ciemne rajstopy, granatowy sweter z logo szkoły; chłopcy: szare spodnie, białe polo, granatowy sweter z logo szkoły,
• galowy - dziewczęta: szara spódniczka plisowana, biała bluzka, białe rajstopy, granatowy sweter z logo szkoły; chłopcy: szare spodnie z mankietem, biała koszula, granatowy sweter z logo szkoły.
2. Strój galowy obowiązuje w następujące dni:
• początek i zakończenie roku szkolnego
• Dzień Patrona Szkoły - 12 czerwca
• Dzień Komisji Edukacji Narodowej
• Rekolekcje szkolne
• ostatni dzień przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
• Dzień Dyrektorski
• Sprawdzian Szóstoklasisty (zewnętrzny)
• wspominanie rocznic patriotycznych (3 maja, 11 listopada)
• inne okoliczności (po wcześniejszym uprzedzeniu).
3. Obowiązuje ZMIANA obuwia we wszystkich porach roku. Buty, jakie uczeń nosi w budynku szkolnym, nie mogą służyć jako obuwie sportowe podczas ćwiczeń na boisku.
4. Obowiązuje zmiana stroju na zajęcia sportowe, prowadzone zarówno
w ramach zajęć dydaktycznych, jak i świetlicowych.
5. Uczeń powinien nosić skromną fryzurę, nie wzbudzającą nadmiernego zainteresowania otoczenia. Zabronione są: farbowanie włosów, pasemka itp.
a także makijaż i malowanie paznokci. (Wyjątek stanowią dyskoteki, kiedy to jest dopuszczalny delikatny makijaż i pomalowane paznokcie).

VIII  UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
1. W szkole obchodzi się w sposób uroczysty:
• rozpoczęcie roku szkolnego
• Triduum przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
• „opłatek"
• Dzień Patrona Szkoły
• ślubowanie uczniów klasy pierwszej
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Rodziny
• pożegnanie absolwentów
• Dzień Dyrektorski
• Święto Komisji Edukacji Narodowej
• zakończenie roku szkolnego
• inne uroczystości , po wcześniejszym uzgodnieniu
2. Uroczystości szkolne przebiegają zgodnie z ceremoniałem szkoły; przygotowują je uczniowie klas wyznaczonych przez s. dyrektor.

IX  ROCZNICE PATRIOTYCZNE
1. W szkole organizowane są obchody patriotyczne z okazji następujących uroczystości:
• odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r.
• ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 r.
2. Podczas tych uroczystości obowiązuje wszystkich strój galowy.

X  IMPREZY SZKOLNE
1. Każda impreza, spotkanie na terenie szkoły może odbyć się po otrzymaniu zgody dyrektora.
2. Imprezy nie związane z programem nauczania odbywają się po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

XI  SŁUŻBA BOŻA
1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się i kończą wspólną modlitwą. Obecność podczas modlitwy jest obowiązkowa.
2. Modlitwa na rozpoczęcie zajęć odbywa się na hallu.
3. Modlitwa winna między innymi uwzględniać bieżące problemy klasy, szkoły (urodziny, imieniny, śmierć), Ojczyzny i Kościoła.
4. Modlitwę na zakończenie zajęć lekcyjnych inicjuje nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję, także wówczas, gdy jest nią muzyka, plastyka, czy wychowanie fizyczne.
5. W czasie wyznaczonym uczeń ma obowiązek brać udział w organizowanych w szkole rekolekcjach i dniach skupienia.
6. Podczas każdych rekolekcji obowiązuje przestrzeganie regulaminu rekolekcji.

XII  WYCIECZKI SZKOLNE

1. Jedną z form realizowania programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły są wycieczki edukacyjne. Termin wycieczki, program, trasę i opiekunów ustala i zatwierdza dyrektor szkoły.
2. Przed wycieczką uczniowie zostają zapoznani z jej regulaminem, którego obowiązani są przestrzegać.

XIII  KULTURA FIZYCZNA
1. Regulamin zajęć wychowania fizycznego przedstawia nauczyciel uczący tego przedmiotu.

XIV  SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski. Zrzesza on w swoich szeregach wszystkich uczniów szkoły.
2. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Samorządu Uczniowskiego, który
nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Zarząd Samorządu pozostaje w ścisłej współpracy z nauczycielem – opiekunem Samorządu, którego wybierają uczniowie, a zatwierdza dyrektor szkoły.

XV  PRAWA UCZNIA
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Bł. Alicji Kotowskiej ma prawo do:

1. Poszanowania godności osobistej.
2. Jawnej i systematycznej oceny swoich wiadomości i umiejętności
z poszczególnych przedmiotów w ciągu całego półrocza oraz umotywowania oceny semestralnej i rocznej.
3. Znajomości kryteriów oceny i wymagań poszczególnych nauczycieli.
4. Znajomości oceny półrocznej i rocznej, w tym także oceny zachowania, najpóźniej trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.
5. Kontroli poczynionych postępów i stopnia opanowania wiedzy za pośrednictwem różnych form i metod.
6. Opieki i pomocy nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych i przy organizowaniu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
7. Opieki i pomocy pedagoga szkolnego.
8. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
9. Do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie ustalonym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów.
10. Uzyskiwania dodatkowych informacji i wyjaśnień poszerzających zainteresowania ucznia.
11. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

XVI  POWINNOŚCI I OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Bł. Alicji Kotowskiej ma obowiązek:
1. Uczęszczać regularnie do szkoły, wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
2. Brać czynny udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach religijnych, Mszach świętych, dniach skupienia, rekolekcjach itp.
3. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych, jeżeli zdeklarował w nich swój udział, a także we wszystkich formach zajęć przewidzianych w Kalendarzu Roku Szkolnego.
4. Dawać świadectwo wartościom chrześcijańskim zarówno w szkole jak
i poza nią. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor
i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet.
5. Reagować na wszelkie przejawy zła.
6. Zwracać się do innych kulturalnie i dbać o czystość mowy ojczystej.
7. Okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Przy pierwszym spotkaniu w szkole i poza szkołą uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły, a opuszczając szkołę żegna się z nimi. Gdy do klasy wchodzi osoba dorosła uczniowie witają ją powstaniem. Podobnie żegnają osobę wychodzącą z klasy.
8. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego.
9. Dbać o higienę i sprawność fizyczną, zdrowie swoje i kolegów.
10. Przestrzegać wszystkich przepisów porządkowych.
11. Korzystać z szatni i zmiany obuwia.
12. Nie siadać na parapetach okiennych, poręczach krzeseł, na stołach czy biurkach jako niezgodne z kulturą życia codziennego oraz ze względu na bezpieczeństwo.
13. Nie używać na terenie szkoły, a także podczas wycieczek i rekolekcji
radioodbiorników, magnetofonów, dyktafonów, discmanów, laptopów, MP3, MP4, zabawek elektronicznych.
14. Wyłączać telefony komórkowe i nie używać ich podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz podczas rekolekcji. W sytuacjach losowych, po uzyskaniu zgody nauczyciela, uczniowie mogą nawiązać telefoniczny kontakt z rodzicami
w czasie przerwy.
15. Dbać o czystość pomieszczeń szkolnych. Koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych świadomie ponosi sprawca; w razie jego niewykrycia ponosi je cała klasa, jeśli obiektem dewastacji jest sala lekcyjna lub wszyscy uczniowie szkoły, jeśli zniszczenie zostało dokonane na terenie budynku szkolnego lub w jego obrębie.

XVII  POCHWAŁY I KARY
1. W szkole obowiązuje następujący system nagradzania:
- pochwała wychowawcy wobec klasy,
- pochwała Rady Pedagogicznej na piśmie,
- pochwała dyrektora szkoły wobec wspólnoty szkolnej,
- wyróżnienie dyplomem lub nagrodą na koniec roku szkolnego za dobre wyniki
w nauce, udział w olimpiadach, wzorowe zachowanie, pełną frekwencję
i aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
- list pochwalny do Rodziców ucznia.
2. W przypadku nieprzestrzegania Przewodnika Ucznia i Rodziców lub innych wykroczeń uczeń może otrzymać:
- uwagę do klasowego zeszytu obserwacji i do Dzienniczka Ucznia. Uwaga w Dzienniczku Ucznia powinna zostać podpisana przez rodzica (opiekuna).
- upomnienie od wychowawcy klasy,
- naganę udzieloną przez wychowawcę klasy,
- naganę udzieloną przez radę pedagogiczną i obniżenie oceny
z zachowania do najniższej zgodnie z WSO,
- naganę udzieloną przez dyrektora szkoły, która sprawia ograniczenie przywilejów; oznacza warunkowe pozostawienie w szkole, z groźbą usunięcia w przypadku następnego wykroczenia. Upomnienia i nagany powinny być potwierdzone pisemnie i podpisane przez rodzica.
3. Ograniczenie przywilejów oznacza:
- uczeń nie może brać udziału w imprezach szkolnych, zawodach sportowych, wycieczkach itp.,
- przestaje być członkiem Samorządu Uczniowskiego,
- nie ma prawa kandydowania do zarządu Samorządu Klasowego lub Szkolnego.

XVIII  OPUSZCZENIE SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
1. Rodzice, którzy decydują się na zabranie swego dziecka ze szkoły, składają na ręce dyrektora pisemne oświadczenie, będące jednocześnie rozwiązaniem umowy.
2. Dokumenty ucznia zostaną wydane w sekretariacie szkoły po podpisaniu przez dyrektora powyższego oświadczenia i zatwierdzeniu przez niego karty obiegowej ucznia.
3. Przed opuszczeniem szkoły uczeń zwraca w sekretariacie legitymację szkolną, Przewodnik Ucznia i Rodziców oraz uiszcza czesne za bieżący miesiąc.

XIX  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Szkoła, pragnąc uczynić zadość potrzebie służenia pomocą rodzinie
w wychowaniu dzieci, inicjuje następujące formy kontaktów z rodzicami:
- spotkania z dyrektorem szkoły,
- konsultacje indywidualne oraz zebrania ogólne z wychowawcą,
- rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły i nauczycielami’
- prelekcje i wykłady na tematy dotyczące problematyki wychowania’
- indywidualne konsultacje z pedagogiem szkolnym.
2. Rodzice mają prawo do:
- zapoznania się z treścią Statutu Szkoły,
- zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i celami oraz stawianymi przez nauczyciela wymaganiami i kryteriami oceniania,
- zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce swojego dziecka,
- wyrażania, nie naruszając godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi, opinii na temat szkoły.
3. Rodzice uczniów szkoły mają obowiązek:
- akceptować warunki funkcjonowania szkoły,
- współpracować ściśle ze szkołą w wychowaniu dzieci, akceptując istniejący model wychowania i nauczania w szkole, oparty o zmartwychwstański system pedagogiczny, którego naczelną dewizą jest „Miłość i Prawda",
- akceptować organizowane w szkole uroczystości o charakterze religijnym
i narodowym,
- akceptować uroczyste obchodzenie przez szkolę świąt katolickich,
- uczyć dzieci przestrzegania przykazań Bożych i kościelnych
- akceptować obowiązujące umowy dotyczące stroju szkolnego
- rozwiązywać problemy dydaktyczno - wychowawcze najpierw z nauczycielem, potem, w przypadku nie rozwiązania problemu, z wychowawcą klasy,
a w ostateczności z dyrektorem szkoły
- uiścić regularnie czesne do 15-go każdego miesiąca.

XX  OPIEKA PEDAGOGICZNA
1. Szkoła zatrudnia pedagoga.
2. Pedagog jest zatrudniony w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Szczegółowy harmonogram pracy dostępny jest na tablicy ogłoszeń.
3. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomocy pedagogicznej.
Pomoc pedagoga nastawiona jest szczególnie na:
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (osobistych, wychowawczych),
- pomoc uczniom z problemami w nauce oraz uczniom z dysleksją,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
- konsultacje dla rodziców(„Szkoła dla rodziców"),
- konsultacje dla nauczycieli (w tym także udział w comiesięcznych zespołach wychowawczych).