Rekrutacja

Rekrutacja Uczniów

  1. Do szkoły może być zapisany każdy uczeń, którego rodzice w pełni akceptują katolicki model wychowania dziecka. Szkoła nie podlega rejonizacji.
  2. Uczeń nabywa prawa ucznia, z chwilą wpisania go na listę uczniów.
  3. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje wynik rozmowy wstępnej dyrektora i pedagoga z rodzicami kandydata i dzieckiem oraz wynik testu sprawdzającego przeprowadzanego przez nauczyciela oddziału przedszkolnego. Ponadto rodzice winni zaakceptować program wychowawczy szkoły realizowany na podstawie światopoglądu katolickiego.
  4. Akceptacja warunków nauczania i wychowania w szkole potwierdzana jest podpisaniem   umowy zawartej pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem szkoły.
  5. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala dyrektor szkoły i podaje ją do publicznej wiadomości.
  6. W szkole pobierają naukę uczniowie nie wcześniej niż od 5 roku życia do lat 15, nie później niż do 18 roku życia.

Karta zgłoszeniowa dziecka do szkoły - załącznik nr 1

Karta zgłoszenia dla obcokrajowców i dzieci z rodzin powracających do kraju  - załącznik nr 2